1392/02/08 @ 22:56

پیدا کردن کسی که عاشق او بشوی زیاد سخت نیست،

پیدا کردن کسی که بتوانی بعد از عاشقی،او را فراموش کنی سخت است!