1392/03/31 @ 02:20

بزرگترین بی عدالتی دنیا زمانی ست،
که هنوز عاشق کسی باشی
 که دیگر نیست...