1392/05/04 @ 23:50

الهی نامه79

خدایا هر خریتی رو تجربه کردم، به جز خرپولی. آن را هم عنایت بفرما!