1392/07/19 @ 17:01


بعضیا هم هستن اسم دختراشون رو میذارن "آرزو" ،"نیکی" . خب معلومه اینا بزرگ میشن چکاره میشن. والا!


تازه نیکی بدبخت رو که بعد از کردن میندازن تو دجله، بعد دوباره یکی دیگه بعد از کردن، تو بیابون بهت پسش میده!