1392/08/17 @ 02:09

یاد تو را به قلم میسپارم،

همه ی حرف ها شعر میشوند...