1392/11/09 @ 02:27


"به خدا سپردمت"

نه که خدا حافظت باشد، نه!

به عدالت خدا میسپارمت..