1392/11/09 @ 02:44

تنهایی شاخه درختی است پشت پنجره اتاقم
گاهی لباس برگ میپوشد
گاهی لباس برف
اما همیشه هست...