1392/12/28 @ 01:04

بر باد رفته


اسکارلت : رد، رد، رد اگه تو بری من باید کجا برم ؟
چی کار باید بکنم ؟

رد باتلر : صادقانه بگم عزیزم ، اصلا برام مهم نیست!