1394/07/08 @ 15:59

بهتره اشک آدم رو یه دستمال کاغذی پنهون کنه

تا شونه ی کسی که عمر موندنش قد یه دستمال کاغذی هم نیست...